Mijn D66

Nu vooruit: Met D66 op weg naar een welvarende, duurzame toekomst

D66 maakt ruimte voor mensen om hun eigen keuzes te kunnen maken en staat open voor nieuwe ideeën. Dat is fris en aantrekkelijk voor iedereen die met een ‘open mind’ problemen wil aanpakken, kansen wil grijpen en daarbij – voor vandaag, morgen en overmorgen – wil bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam land. Dat geldt ook voor mij.

“…onaangename verrassingen voorkomen…“

D66 wil – na jaren van stilstand – nu vooruit. Dat geldt ook voor mij. Ik wil vanuit een visie op de opgaven voor de komende decennia (verandering van klimaat, bevolking, economie en regionale verschillen) tijdig toekomstbestendige keuzes maken, en concrete acties in gang zetten die daaraan invulling geven. Dat voorkomt adhoc-keuzes en onaangename verrassingen bij burgers. Denk aan gerichte aanpassingen van de verkeers- en vervoersinfrastructuur die passen bij de verstedelijking zoals meer voorzieningen en woningen bij stations. Denk aan meer aandacht voor mogelijkheden voor hergebruik en beheer van gebouwen, wijken en werkterreinen – en aanpassing van regels om dat mogelijk te maken – zodat verloedering en verpaupering kunnen worden voorkomen. Denk aan keuzes voor regio´s met een teruglopende bevolking: opdat minder voorzieningen geen achteruitgang van het niveau daarvan betekenen. Denk aan ruimte voor duurzame energie en waterberging, en de veranderingen die dat op een aantal plekken voor het ruimtegebruik met zich mee zal brengen. Juist nu veel projecten stil liggen, is zo´n nieuw perspectief belangrijk.

“Meer dan fysieke opgaven alleen…“

Natuurlijk is er ook buiten de ruimtelijke en infrastructurele opgaven werk te doen. Onderwijs, economie, zorg en overheidsfinanciën vragen bijvoorbeeld aandacht. D66 stelt hier belangrijke hervormingen voor. En internationaal is er werk aan de winkel. We moeten de EU versterken en beter laten functioneren. En mondiaal moeten we ons – in nauwe samenwerking met andere EU-landen – sterk blijven maken voor mensenrechten, democratie en versterking van rechtsstaten. In regio’s als het Midden-Oosten is dit bijvoorbeeld nadrukkelijk aan de orde. Persoonlijke vrijheden zijn daar in de meeste landen te beperkt en groepen die doelbewust geweld tegen burgers gebruiken, hebben te veel ruimte.

Advertenties