Veel support voor mijn kandidatuur voor A’dam. Steun jij mij ook?

Joris Backer, Jan Petit, Aart Karssen, Petra Hoogerwerf, Maurits Jan Vink en vele anderen steunen mij. Geweldig!
Hoop daarmee op een mooie plek uitmondt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tot 15 september kunnen de D66-leden stemmen; Op 19 maart alle inwoners van Amsterdam.

Joris Backer, Eerste Kamerlid D66: joris_backer
‘Bart heeft met zijn grote kennis op het gebied van ruimtelijke ordening in 2006 en 2010 bijgedragen aan ons landelijke verkiezingsprogramma. Die kennis komt ook in de gemeentepolitiek zeer van pas!’

Jan Petit, lid landelijke talentencommissie D66: jan_petit3
‘Een verhaal dat anderen meeneemt en durf om een scherp debat te voeren: dat kan Amsterdam goed gebruiken. Zelfbewust en zichtbaar binnen en buiten onze stad. Ook als het gaat over verkeer en vervoer en wonen. Ik vind echt dat Barts relevante ervaring en kennis, zeker op het gebied van mobiliteit, zeer goed van pas komen, juist in de komende jaren in A’dam. Mooi dat Bart zich kandideert!’

Aart Karssen, D66-fractievoorzitter Overijssel en voorzitter landelijke D66-thema-afdeling ‘ruimte en mobiliteit’: aart_karssen3
‘Voor ons liggen grote opgaven die het aanzien van Nederland flink gaan veranderen. De toekomst van onze steden is daarin een van de dominante onderdelen. Niet zo lang geleden heb ik Bart gevraagd als bestuurslid van mijn thema-afdeling ruimte en mobiliteit om te zorgen voor een concrete D66-visie die richting geeft aan deze opgaven. Zoals ik Bart ken, ligt daarin zijn kracht, kennis en ervaring. Hij staat open voor andere meningen en heeft een schat aan kennis op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook Amsterdam zou daarvan moeten profiteren!’

Petra Hoogerwerf, D66-Statenlid Noord-Holland, ex-D66-gemeenteraadslid Amsterdam: ????????????????
‘Is de lijst van D66 Amsterdam al ingevuld door iedereen? Ik heb gekozen voor coalitie en maatschappelijke ervaring met Bart Vink en Mascha ten Bruggencate.’

Maurits Jan Vink, voorzitter st.Uilenburgersjoel A’dam, Sioo-trainer, sr.organisatie-adviseur TG: mjv3
‘Goed nieuws: mijn broer, Bart Vink, kandideert zich voor D66 voor A’damse gem.raad. Zijn drive en profiel passen helemaal bij Mokum!’

Advertenties

Haagse keuzes en regels zitten A’dam regelmatig dwars. A´damse belangen moeten actief worden ingebracht in Den Haag!

Het lijkt er regelmatig op dat keuzes in Den Haag weinig rekening houden met Amsterdamse belangen. Het gaat dan niet alleen om landelijke taxiregels en drugspasjes, maar denk bv ook aan:
– de geluidhinder+milieugevolgen als gevolg van de verhoging van de snelheid op de Ring-A10;
– de afroming van de budgetten+inzet van de corporaties waardoor buurtverbetering+nieuwbouw (oa in NwWest, Noord en ZO) in het gedrang komt;
– de beperkte investeringen in infrastructuur bij de Zuidas en de aanscherping van de bouwbeperkingen agv luchtvaartregelgeving die de centrumontwikkeling daar belemmert.

Andresom kun je ook denken aan de kansen die bv kunnen ontstaan als rijksvastgoed en -grond wordt afgestoten en het rijk daarbij financieel niet het onderste uit de kan wil halen, maar mee wil denken over een duurzame bijdrage aan de aantrekkelijkheid en vitaliteit van A’dam. Dat versterkt de stad in de internationale concurrentie en vergroot de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers. Dit speelt bv bij de door het rijk voorgenomen sluiting van de Bijlmerbajes en het afstoten door het rijk van het marine-etablissement bij het Oosterdok. Kansen voor A’dam! Maar die kunnen we alleen in samenwerking met het rijk verzilveren.

Het is dan ook belangrijk Amsterdamse punten tijdig aan te dragen in Den Haag. En de effecten van landelijke keuzes op onze metropool tijdig in te brengen. Niet vanuit een arrogante Amsterdamse houding. Wel met kennis en respect voor wat er in de stad nodig is. Amsterdam kan daar voordeel van hebben.

Via mijn netwerk in Den Haag wil ik daarvoor gaan zorgen. Ook om die reden heb ik me gekandideerd voor de Amsterdamse gemeenteraad!

extra alert op respect….niet denken in ‘wij’ en ‘zij’

Stelling in het NIW: ‘Illegaliteit strafbaar stellen, dat zou pas misdadig zijn’

Wat mij betreft: misdadig nee. Onwenselijk ja.
Illegaliteit strafbaar stellen, past niet in de samenleving die mij voor ogen staat. Nederland is van oudsher een tolerante samenleving die profijt heeft gehad van immigranten. In de 17e eeuw kwam een derde deel van de Amsterdamse bevolking uit een andere cultuur. Dat heeft Nederland aantrekkelijk, divers, groot en rijk gemaakt. De houding en sfeer die daarbij hoort, lijkt langzaam verdwenen. Je hoeft niet naar een voetbalwedstrijd te gaan om te merken dat velen Nederland maken tot een land van ‘wij’ en ‘zij’.

http://wp.me/a2yuMe-7I

Minderheden hebben het daarbij niet gemakkelijk. Als je illegaliteit strafbaar stelt, maak je het kwetsbare mensen nog moeilijker. En wat is de winst? Wilders de wind uit te zeilen nemen? Meer kan het niet zijn, want aan illegaliteit kunnen we met bestaand beleid allang iets doen en politie-inzet kunnen we beter op echte prioriteiten richten. Ik vind dat de politiek zich moet inzetten voor iedereen. Een wij-en-zij-mentaliteit past daar niet in. Natuurlijk ben ik met mijn Joodse achtergrond extra alert op respect voor elkaar en ´humaan beleid´. Dat speelt ook breder een rol bij mijn politieke keuzes. Ik heb het daar ook over gehad met Alexander Pechtold bij mijn kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik wil me – ook vanuit mijn Joodse achtergrond – niet de vraag moeten stellen waar ik thuis hoor: bij ‘wij’ of bij ‘zij’. Dat zegt genoeg, lijkt me.

Afwaardering nodig voor gezonde herstart gebiedsontwikkeling

Na het eerdere artikel in het FD (‘Geef ruimte aan stedelijke groeikracht – 20120802 FD Bart Vink), schreven Bart Vink en Theo Stauttener opnieuw samen een volgend artikel over afwaarderen van vastgoed, hoognodig voor een gezonde herstart van de gebiedsontwikkeling. Afwaardering zorgt voor reële basis. Reële waarde als basis voor gezonde herstart gebiedsontwikkeling. Het artikel werd vandaag in Cobouw afgedrukt.

Web1COB_P13_154-08-09-2012

 

Actietour MKB Bouw

Op 3 september was de actietour van MKB Bouw. Ze gingen verschillende partijen langs, boden hun petitie aan en maakten dudielijk dat de bouwbedrijven het water aan d elippen staat. Ik verving Kees Verhoeven en nam eea in ontvangst. De optrope voor rijksregie sloot goed aan op datgeen wat in het D66-verkiezingsprogramma staat. Prima ook dat de bouwwereld gezamenlijk optrekt. Alleen stedenbouwers en architecten waren hier nog niet bij betrokken.

De actie haalde de voorpagina van Cobouw op 4 september, met ter illustratie de foto die gemaakt werd bij de aanbieding aan mij.